1. Ons bedrijf

Briconord Group en elk van haar respectievelijke dochterondernemingen, moedermaatschappijen en gelieerde ondernemingen worden geacht deze website te exploiteren. Wij erkennen dat u het belangrijk vindt hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld. Wij hebben dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over de informatie die wij op de website verzamelen, hoe wij uw informatie gebruiken, en de keuzes die u hebt over hoe uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Gelieve dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van de website geeft u aan dat u ons privacybeleid, zoals beschreven in dit privacybeleid, hebt gelezen en accepteert.

 

Wij wijzen u erop dat de in dit Privacybeleid beschreven praktijken van toepassing zijn op informatie die door ons of onze dochterondernemingen, filialen of agenten wordt verzameld: (i) via deze website, (ii) indien van toepassing, via onze klantenservice in verband met deze website, (iii) via informatie die aan ons is verstrekt in onze onafhankelijke winkels, en (iv) via informatie die aan ons is verstrekt in verband met promoties en sweepstakes.

 

 1. De persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Briconord Group de volgende gegevens:

 

Als u een consument bent :

De persoonsgegevens die worden verzameld om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken of om een account aan te maken, zijn :

 • titel, naam, voornaam, postadres en geboortedatum
 • e-mailadres en wachtwoord
 • op de rekening verstrekte informatie
 • toestemming (specifiek aankruisvakje) om ons de maandelijkse nieuwsbrief te laten sturen of weigering als de keuze is om niet op onze mailinglijst te staan
 • statistieken over de opening van en clicks op de verzonden nieuwsbrieven
 • gegevens over de activiteit op de site: tijdstip van verbinding, duur en tijdstip van beëindiging van de verbinding, geraadpleegde pagina’s, enz.

 

Als u een professional bent:

Persoonsgegevens die worden verzameld om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken of om een account aan te maken:

 • titel, naam, voornaam, postadres en geboortedatum
 • e-mailadres en wachtwoord
 • naam van de instelling, beroepscategorie, postcode en plaats
 • op uw rekening verstrekte informatie
 • weigering (specifiek selectievakje) indien de keuze is om de nieuwsbrief niet te ontvangen
 • statistieken over het openen van en klikken op nieuwsbrieven die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verzonden
 • gegevens over de activiteit op de site: tijdstip van verbinding, duur en tijdstip van beëindiging van de verbinding, geraadpleegde pagina’s, enz.

 

 

 1. De doeleinden en rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking

3.1 De doeleinden van onze verwerking

De verwerking die wij verrichten, geschiedt voor de volgende doeleinden

 • Beheer van de inhoud van de website ;
 • Beheer van marketingcommunicatie / communicatie naar consumenten, klanten en prospects;
 • Het volgen van het traject van de consument, professional, klant en prospect;
 • Follow-up van de relaties met consumenten, beroepsbeoefenaars en klanten en van klachten, vragen of verzoeken om informatie;
 • Publieksanalyse ;
 • Categorisering van klanten.

 

3.2 De rechtsgrondslag voor onze verwerking

Wij verwerken gegevens alleen als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • uw toestemming voor de verwerkingen is verkregen ;
 • de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en u vereist dat wij de betreffende verwerking van persoonsgegevens uitvoeren;
 • wij zijn gebonden aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die de verwerking van persoonsgegevens vereisen;
 • het bestaan van ons gerechtvaardigd belang, of dat van een derde, rechtvaardigt dat wij de betrokken persoonsgegevens verwerken. De legitieme belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden nagestreefd, kunnen onder meer zijn: de continuïteit van zijn activiteiten mogelijk maken, de ervaring van de consument verbeteren, de loyaliteit van de consument vergroten, inzicht krijgen in de verwachtingen van de consument, verzoeken van gebruikers beheren.

 

 1. . De ontvangers van uw gegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, alsmede de gegevens die daarna worden verzameld, zijn voor ons bestemd in onze hoedanigheid van afdeling marketing en digitale operaties.

Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens. Onze onderaannemers / dienstverleners kunnen deze gegevens ontvangen voor de uitvoering van de diensten die wij hun toevertrouwen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gematcht, gepoold of gedeeld tussen alle moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De informatie kan aan deze entiteiten worden meegedeeld voor de in deze kennisgeving vermelde doeleinden. Deze verrichtingen worden uitgevoerd op basis van instrumenten die in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving en die de bescherming en de eerbiediging van uw rechten kunnen waarborgen.

 

 1. Overdracht van uw gegevens

In het kader van de aangeboden diensten geven wij uw persoonsgegevens door aan ontvangers in de volgende landen

 • in Frankrijk: aan onderaannemers (bureau dat de website beheert of bureau dat de database beheert of bureau dat de e-mailrouting beheert)
 • naar de VS: voor site cookies (Google Analytics) en andere (Facebook…). Elk van deze overdrachten wordt geregeld bij wettelijke instrumenten die in overeenstemming zijn met het toepasselijke rechtskader. De gegevens die worden doorgegeven aan onze dienstverleners in de Verenigde Staten zijn gecertificeerd als EU-US Privacy Shield, waardoor een toereikend beschermingsniveau is gewaarborgd.

 

 1. Hoe lang we uw gegevens bewaren

De bewaartermijnen die wij op uw persoonsgegevens toepassen, staan in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Dienovereenkomstig organiseren wij ons gegevensbewaringsbeleid als volgt:

 

Doel van de verwerkingDuur van de bewaring

Prospection 3 ans à compter du dernier contact émanant de votre part ou, le cas échéant, à compter de la fin de la relation commerciale augmentée de la durée des prescriptions légales Client Dans le cadre de contrats conclus, les données sont conservées pendant toute la durée de la relation commerciale augmentée de la durée des prescriptions légales. Cookies 13 mois à partir de leur installation sur votre appareil Contrat d’un montant supérieur à 120 € à des fins comptables 10 ans (durée légale non modifiable) à partir de la conclusion du contrat En cas d’exercice des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, les données relatives aux pièces d’identité et les informations permettant de prendre en compte ces droits 1 an à partir de la réception de la demande En cas d’exercice du droit d’opposition, les données relatives aux pièces d’identité et les informations permettant de prendre en compte le droit d’opposition. 6 ans à partir de la réception de la demande Demandes effectuées par le formulaire de contact Pendant le temps du traitement de la demande augmentée du délai de prescription légale. Profil client créé sur le site Internet 3 ans à compter du dernier contact émanant de votre part ou à défaut la date de création du profil client Newsletter Jusqu’au retrait de votre consentement ou à défaut 3 ans* à compter du dernier contact émanant de votre part Les durées de conservation présentées peuvent être augmentées des durées de prescription légales applicables.

 

 1. Uw rechten

7.1 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen

 • per e-mail aan het volgende adres: contact@nordlinger-pro.com
 • per post naar het volgende adres CS 20001- RN10 – VIGNOLLES, 16300 BARBEZIEUX – FRANKRIJK

Daartoe dient u duidelijk uw volledige naam (namen) te vermelden en het adres waarnaar u het antwoord wenst te sturen.

In principe kunt u al uw rechten kosteloos uitoefenen. In verband met het recht van toegang kan u evenwel een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten worden gevraagd voor elke kopie van de gegevens waarom u verzoekt.

Wat het recht op informatie betreft, is de afdeling Marketing en digitale exploitatie niet verplicht daaraan gevolg te geven indien u reeds over de door u gevraagde informatie beschikt.

De afdeling Marketing en digitale exploitatie zal u op de hoogte brengen als zij niet aan uw verzoeken kunnen voldoen.

Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden onder :

 • de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy;
 • en de wetten en voorschriften die op u van toepassing zijn.

De dienst Marketing en digitale exploitatie deelt u mee dat het niet meedelen of wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie en dat uw verzoek tot uitoefening van uw rechten voor follow-updoeleinden zal worden bewaard gedurende 6 jaar voor wat de uitoefening van het recht van verzet betreft en gedurende 1 jaar voor wat de uitoefening van andere rechten betreft.

De volledige reeks rechten die u ter beschikking staan, worden hieronder toegelicht.

 

7.2 Uw recht op informatie

U erkent dat deze kennisgeving u informeert over de doeleinden, het rechtskader, de belangen, de ontvangers of categorieën ontvangers met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld, en de mogelijkheid om gegevens door te geven aan een derde land of aan een internationale organisatie.

In aanvulling op deze informatie en met het oog op een eerlijke en transparante verwerking van uw gegevens, verklaart u dat u aanvullende informatie hebt ontvangen over :

 • hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard;
 • het bestaan van de te uwen gunste erkende rechten en de modaliteiten van de uitoefening ervan.

Indien wij besluiten gegevens voor andere dan de vermelde doeleinden te verwerken, wordt u volledig ingelicht over het nieuwe doel.

 

7.3 Uw recht op toegang tot en correctie van uw gegevens

Door dit recht uit te oefenen, krijgt u de bevestiging of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, krijgt u toegang tot uw gegevens en tot informatie over :

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers, in het bijzonder ontvangers die in derde landen gevestigd zijn;
 • indien mogelijk, de beoogde periode voor het bewaren van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode vast te stellen;
 • het bestaan van het recht om de afdeling Marketing en digitale exploitatie te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • informatie over de bron van de gegevens wanneer deze niet rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en in het laatste geval, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkenen.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

 

7.4 Uw recht op het wissen van uw gegevens

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • trekt u de eerder gegeven toestemming in;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer er geen rechtsgrond voor die verwerking is;
 • de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • uw persoonsgegevens zijn verzameld toen u minderjarig was.

Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend wanneer de bewaring van uw persoonsgegevens noodzakelijk is met het oog op de wet- of regelgeving en in het bijzonder, bijvoorbeeld, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

 

7.5 Uw recht om gegevensverwerking te beperken

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de gevallen waarin de wet- en regelgeving voorziet.

 

7.6 Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (uitschrijven)

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van de marketingafdeling en digitale activiteiten.

In geval van rechtstreekse communicatie kan dit recht op om het even welke wijze worden uitgeoefend, onder meer door te klikken op de links voor de afmelding onderaan de verzonden mededelingen.

 

7.7 Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens op grond waarvan dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonsgegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonsgegevens of gegevens die geen betrekking op u hebben;
 • declaratieve persoonsgegevens en operationele persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals die welke door het zakengeheim worden beschermd.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of overeenkomst en tot persoonsgegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht geldt niet voor afgeleide of afgeleide gegevens, d.w.z. persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn gecreëerd.

 

7.8 Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien de door ons uitgevoerde gegevensverwerkingen gebaseerd zijn op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten zonder dat dit gevolgen heeft voor de eerdere bewerkingen waarmee u hebt ingestemd.

 

8. de veiligheid van uw gegevens

De bescherming, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn voor ons van groot belang. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang of bekendmaking aan onbevoegde derden.

Ondanks onze inspanningen kan echter geen enkele veiligheidsmaatregel bescherming bieden tegen alle risico’s van misbruik of hacking, waarvoor wij als verantwoordelijke voor de verwerking niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

In geval van inbreuk op persoonsgegevens verbinden wij ons ertoe de CNIL in kennis te stellen overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien een inbreuk op uw gegevens een groot risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren, en altijd in overeenstemming met de voorwaarden van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantendienst op contact@nordlinger-pro.com